Základná škola II. stupeň

Správnou motiváciou sa snažíme sa ísť nad rámec toho, čo by študenti mali vedieť, k tomu, čo dokážu. Veľkú pozornosť venujeme rozvoju mäkkých zručností, ako spolupráca, sebakorekcia a sebahodnotenie. Naším cieľom je vybudovať u študentov schopnosť nachádzať spojitosti v učive, rozvíjať vnútornú motiváciu, s nadšením pristupovať k riešeniu problémov, kriticky hodnotiť svoju prácu a používať rastové myslenie (growth mindset). Takto sa naučia byť sebavedomými a nezávislými študentmi, ktorí prevezmú zodpovednosť za svoje učenie. Nabádame študentov, aby sa zaoberali predmetmi koncepčne a flexibilne, pretože to od nich vyžaduje kreatívne a logické myslenie pri skúmaní nových tém.

Náš program pre druhý stupeň podporuje študentov, aby sa stali dospelými zajtrajška - rozvíjaním ich intelektuálnych schopností spolu s vlastnosťami, postojmi, porozumením a zdravým rámcom, ktoré im umožnia prispievať v prospech spoločnosti, ktorej sú súčasťou. 

Naša základná škola je registrovaná na Ministerstve školstva SR, čo umožňuje našim študentom prestúpiť na akúkoľvek slovenskú školu. Študenti sú tiež pripravení prestúpiť na akúkoľvek školu v zahraničí, vrátane viac ako 10 000 škôl s programom Cambridge Assessment vo viac ako 160 krajinách sveta.

 • Year 7
  (vek 11-12)
 • Year 8
  (vek 12-13)
 • Year 9
  (vek 13-14)

Učebné osnovy

V nižších ročníkoch druhého stupňa kladieme dôraz na rozvíjanie analytického myslenia a inferenčných schopností, a to prostredníctvom širokého výberu tém z osobnej, lokálnej a globálnej perspektívy. Nadväzujeme na predmety vyučované na prvom stupni, pričom  znalosti z každého predmetu prehlbujeme. Všetky predmety vyučujeme transdisciplinárne, v súlade s učením 21. storočia.

Ponúkané predmety: angličtina, matematika a veda (biológia, chémia a fyzika), hudba, umenie, história, geografia (humánna a fyzická), informatika, nemčina (ako druhý jazyk), slovenčina (pre slovensky hovoriacich študentov), budovanie charakteru, globálne vedy (diverzita, inklúzia, globálne povedomie). 

Medzinárodné učebné osnovy Cambridge

Key Stage 3 - Lower Secondary (nižšie ročníky druhého stupňa) Cambridge Assessment International Education (CAIE) pripravuje študentov na život,  pomáha im rozvíjať zvedavosť a trvalú vášeň pre učenie. CAIE je súčasťou University of Cambridge. Medzinárodné kvalifikácie Cambridge sú uznávané najlepšími svetovými univerzitami a zamestnávateľmi, čo študentom poskytuje širokú škálu možností v ich vzdelávaní a kariére. CAIE ponúka vysoko kvalitné vzdelávacie programy, ktoré umožňujú objaviť potenciál študentov. Ich programy a kvalifikácie stanovujú globálny štandard medzinárodného vzdelávania. Vytvárajú ich odborníci na danú problematiku, vychádzajú z akademickej náročnosti a odrážajú najnovší výskum v oblasti vzdelávania.

V uplynulých rokoch naši študenti úspešne zvládli štandardizované skúšky Cambridge a pevne veríme, že takto budeme pokračovať aj naďalej.

Matematika & logické myslenie

Anglický jazyk

Veda & Environmentálna výchova

Informatika (robotika, kódovanie a programovanie)

Budovanie charakteru & program interných stáží

Jednota v rozmanitosti, vzájomná závislosť & globálne povedomie

Umenie (hudba, výtvarné umenie & literárno-dramatické umenie)

Pedagogický Prístup

Používame jeden z najlepších svetových akademických programov, Cambridge International Assessment, a vzdelávame našich študentov jedinečným spôsobom,  ktorý zahŕňa množstvo pedagogických prístupov, ako napríklad náš program budovania charakteru, Montessori pedagogiku a učebné metodológie 21. storočia. Ponúkame holistické vzdelávanie, oceňujeme jedinečnosť každého študenta, a tak vytvárame prostredie, v ktorom každé dieťa môže individuálne skúmať svoje záujmy s podporou a pod starostlivým vedením nášho tímu.

Pri napredovaní každého dieťaťa dbáme na to, aby sme deti nezaťažovali zbytočnými skúškami a testami. Skôr používame pravidelné neformálne a systematické hodnotenia, prostredníctvom ktorých vieme usmerniť učenie a reagovať na potreby študentov. Takto sú naše hodnotenia metódou lepšieho pochopenia vedomostí, zručností, postojov a presvedčení detí s cieľom zlepšiť ich osobné vzdelávacie plány. Malé skupiny umožňujú našim študentom tráviť dostatok kvalitného času so svojimi učiteľmi, uľahčujú vytváranie silných priateľstiev, a dávajú im priestor na skúmanie svojich záujmov. 

Montessori Pedagogika

Transdisciplinárne vzdelávanie 21. storočia

 • Zmiešané pedagogické prístupy zahŕňajúce aj Montessori pedagogiku. 
 • Interaktívne a praktické učenie. 
 • Individuálne vzdelávacie plány a nastavenie dňa. 
 • Holistické vzdelávanie študentov prostredníctvom prepájania všetkých prvkov našich učebných osnov. 
 • Systematické neformálne hodnotenia. 
 • Malé skupiny, ktoré umožňujú študentom tráviť dostatok kvalitného času s  učiteľmi,  uľahčujú vytváranie silných priateľstiev, a poskytujú priestor na skúmanie svojich záujmov.
/files/asides/whatsapp%20image%202022-04-12%20at%201.45.59%20am.jpeg
Rané dospievanie vnímame ako zásadné obdobie života s veľkým potenciálom a jedinečnými potrebami. Vek, v ktorom sa vedomie a kapacity zo dňa na deň rozširujú, aby vytvorili spoločnosť zajtrajška.
 • Školský deň 8:15 - 15:00
 • Malé počty študentov v triedach
 • Každý deň čas strávený vonku
 • Unikátny program stáží na získanie reálnych životných skúseností
 • Celý deň v anglickom jazyku
 • Medzinárodné prostredie
 • Zdravé & výživné jedlá
 • Praktické vzdelávanie v triedach aj vonku

Pridajte sa k nám

Keď dieťa nastúpi do Brilliant Stars, celá jeho rodina sa stáva súčasťou dynamickej komunity.

Prijímací poriadok

Čo hovoria ľudia

Pamätáte si ešte tie vzrušene očká a hlad po nových vedomostiach a schopnostiach, ktoré sú pre škôlkarov tak typické? Pri hľadaní školy bolo naším hlavným kritériom to, aby si deti zachovali lásku k učeniu. Preto sme prišli do Brilliant Stars. A bola to dobrá voľba! Deti sa po prvom dni v škole pýtali, kedy môžu začať s matematikou. So zanietením sa venujú školským témam a prezentujú svoje zistenia svojmu okoliu, píšu krátke knihy, tešia sa na diskusiu o morálnych dilemách a aktuálnom dianí... Naše deti už majú 10 rokov a stále sa radi učia.
Brilliant Stars z celého srdca odporúčam všetkým rodičom, ktorí hľadajú vrelé a bezpečné školské prostredie. Moja dcéra chodila do škôlky tri roky vrátane predškolskej prípravy a odchádza z nej sebavedomá a pripravená na dalšie dobrodružstvo. Oddaný personál Brilliant Stars podporoval jej prirodzený talent a osobnosť a ukázal jej, koľko toho dokáže. Obzvlášť oceňujem dôraz Brilliant Stars na vzdelávanie zamerané na budovanie charakteru a úsilie, ktoré vynakladajú na to, aby svojim študentom vštepovali pocit zodpovednosti - za seba, svojich priateľov, blízkych a za svet okolo nich. Učebné osnovy a filozofia Brilliant Stars odomknú akademickú excelentnosť bez toho, aby sa zanedbali rovnako dôležité sociálne zručnosti a oddanosť komunite. Mali sme skúsenosti s inými, drahšími súkromnými školami v Bratislave, ale Brilliant Stars ich s ľahkosťou prekonáva …. to nám bude pri odchode zo Slovenska najviac chýbať.
Ďakujem za vynikajúcu spoluprácu v posledných 5 rokoch. Možnosť navštevovať Brilliant Stars bol ten najlepší začiatok vzdelávania našich detí, aký sme si mohli predstaviť. Počuť deti plynule rozprávať po anglicky pri ukončení materskej školy bolo veľkým úspechom. Keďže nie sme bilingválna rodina, považovali sme to za jeden z hlavných cieľov a vyšlo to. Na váš nadšený a motivovaný tím nám zostanú tie najlepšie spomienky. Vždy usmiaty, pripravený pomôcť a diskutovať či proaktívne informovať o deťoch. V neposlednom rade zdravá kuchyňa, čisté prostredie, knižnica, upravené priestory, učebné pomôcky a ihrisko… Brilliant Stars by mala byť považovaná za vzor pre ďalšie vzdelávacie inštitúcie!
Chcela by som poďakovať za všetko úsilie, ktoré ste vynaložili na to, aby ste nám uľahčili toto ťažké obdobie.Všetko bolo výborne zorganizované a ešte raz musím povedať, že som hrdá na to, že mám dieťa v tejto škole.
V Brilliant Stars mám dve deti a teší ma prístup celého personálu k ich starostlivosti a ich predškolskému vzdelávaniu. Obe moje deti prekvitajú pod ich akademickým, sociálnym a morálnym vedením. Moje staršie dieťa miluje Jolly Phonics (britský prístup k výučbe gramotnosti), bavia ho hodiny počítania, prírodovedy, umenia a hudby. Materská škola ponúka aj množstvo ďalších aktivít a má knižnicu. Avšak jedným z hlavných dôvodov, prečo som si vybrala túto materskú školu je ten, že riaditeľka je inšpiráciou pre všetkých - veľmi proaktívna, ústretová, praktická a zameraná na deti a na to, čo je pre nich najlepšie. Túto materskú školu môžem vrelo odporučiť a vzhľadom na vysoký štandard, ktorý majú nastavený, môžeme len očakávať, že ich nová pobočka v Stupave bude rovnako dobrá.
Myslím, že Brilliant Stars dáva deťom “aktívne učenie” a učitelia vedia, ako podporiť detskú zvedavosť. Vidím, že moje deti sú spokojné, pretože keď ich vyzdvihujem po škole, tak s veľkým úsmevom nevedia prestať hovoriť o tom, čo počas dňa robili.
Ďakujem Vám a celému Vášmu tímu za úžasnú prácu. Od začiatku na mňa zapôsobila flexibilita Vašich zamestnancov a rýchlosť, s akou sa Vám podarilo previesť celé učivo online.